February 7th, 2013

http://project-edem.taba.ru/video/Nau-Teh/Tesla-Teh/466140_Svobodnaya_Energiya_Ili_kak_12_v_220_volt